ویرگول با هدف خلق دیدی متفاوت و الهام گرفتن از آثار هنری بنا شده است

ماموریت ما ایجاد فضایی برای کشف و بهره گیری ازآثار هنرمندان جدید و هنرمندان بزرگ تاریخ هنر درجاودانه کردن این آثار بر روی محصولاتمان میباشد

ویرگول انتخابی هوشمندانه در جهت معطوف کردن ذهن به سمت معنای درونی خود انتخاب گردیده

همانگونه که ویرگول نشانه ایی مکث برانگیز میباشد٬هدف تیم ویرگول هم ایجاد کمی مکث برای بیننده در فضای هنریه خود میباشد.